ภูมิคุ้มใจ

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในสถานการณ์ COVID-19

เครื่องช่วยมองเนื้อหาชวนคิดชวนมองเพื่อดูแลสถานการณ์อย่างมีสติ

สร้างภูมิคุ้มใจวิธีสร้างภูมิคุ้มใจให้ตนเองและคนรอบข้าง

เรื่องบันดาลใจเรื่องราว ข่าวดี ว่าโลกนี้ยังดูแลกัน และช่วยเตือนสติว่าสิ่งที่เราทำมีผลต่อคนอื่นเสมอ

ความสุขประเทศไทย