เครือข่ายสร้างสุข

ภาคีองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

องค์กรไม่แสวงกำไรทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

http://budnet.org/

Peaceful Death

กลุ่ม Peaceful Death มีพันธกิจสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตายดี นอกจากนี้ยังคงจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้การศึกษาด้านการเตรียมตัวตายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำหลักสูตรการอบรม การผลิตเนื้อหา และการจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีความหลากหลาย

https://peacefuldeath.co

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุศาสนธรรม (religious archives) จัดตั้งภายใต้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธานของท่านพุทธทาส

http://bia.or.th

We Oneness

ขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน มีปณิธานร่วมกันสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง พร้อมสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่ (Experience & Communication) สร้างชุมชนแห่งการตื่นรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความตระหนักรับรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางวิญญาณ (Community & Networking) แล้วนำผลงานและประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นสื่อเพื่อขยายผล เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องออกไปเป็นวงกว้าง (Communication)

https://facebook.com/WeOneness

จิตวิญญาณใหม่: New Spirit

โครงการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพทางปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครือข่ายจิตวิญญาณเพื่อสังคม เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทสวนเงินมีมา สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา School for Wellbeing Studies and Research และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

https://facebook.com/BeNewSpirit

โครงการผู้นำแห่งอนาคต: Leadership for the Future

กำเนิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทางสังคม มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ยากลำบาก และมีพลังนำพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่างรวดเร็วและมั่นคง (resilient society)

https://leadershipforfuture.com

หน่วยงานจัดการเรียนรู้และอบรม

เสมสิกขาลัย

มุ่งมั่นนำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแวดวงการศึกษา ไทย ซึ่งเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเนื้อหาที่กลับมาหาความสุขและความมั่นคงภายในแห่งชีวิต โดยไม่เน้นความสำเร็จทางวัตถุและความสำเร็จภายนอก และสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะสามารถผสม ผสานความรู้ทางสมองและหัวใจเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักและเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทาง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา

https://semsikkha.org

สมาคมนพลักษณ์ไทย

จัดอบรม เผยแพร่ และพัฒนาความรู้นพลักษณ์ มุ่งหวังช่วยให้พวกเราสามารถมองเห็นโลกได้ตามความเป็นจริงและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น นพลักษณ์สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากการติดยึดกับกรอบความคิดที่เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง และอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่เป็นผลตามมา ทำให้เรามองคนอื่นในทางดีขึ้นได้ ยอมรับข้อเสียของเขาได้ และให้อภัยได้

http://enneagramthailand.org

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!