Animation จากไหมพรมที่ผูกความรักระหว่างแม่และลูกเข้าไว้ด้วยกัน

บางที ความสุขจากการเกิดและความเศร้าจากการจากไป อาจผูกพันกันจนแยกไม่ออกไม่ต่างจากไหมพรมเส้นนี้

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!