เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ “ภูมิคุ้มใจ”

“ภูมิคุ้มใจ” เป็นพื้นที่นำเสนอชุดความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการร่วมแรงร่วมความคิดของเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา อันประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา โครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิสหธรรมิกชน และโครงการ Creative Citizen นำเสนอแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มใจในช่วงเวลาที่เราทุกคนหยุดอยู่บ้านเพื่อช่วยกันควบคุมโรคระบาด COVID-19 และได้พัฒนาจิตควบคู่กัน เป็นแนวทางปฏิบัติตัวที่คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้านของตัวเอง “ภูมิคุ้มใจ” เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ชวนคนอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติลดการระบาดของโรค ด้วยแนวคิด “หยุดเดินทางภายนอก ย้อนกลับมาภายในใจ” #อยู่รอด_อยู่ร่วม_อยู่อย่างมีความหมาย

เราจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมองช่วงเวลานี้ เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพจิตและปัญญา ให้รู้เท่าทันการรับข้อมูลข่าวสาร เข้าใจในการดูแลจิตใจตัวเองและผู้อื่น ก่อให้เกิดพลังใจและความหวัง สามารถเข้าถึงภาวะความสุขสงบในภาวะตึงเครียดของสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตินี้ไปด้วยความรู้เท่าทันและเข้าใจตนเอง ชีวิต และโลก


เกี่ยวกับ “ความสุขประเทศไทย”

ความสุขประเทศไทย HappinessisThailand.com เป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพของจิตใจสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ในชื่อความสุขประเทศไทยล้วนเป็นบริการของโครงการวิถีพัฒนาจิต: ภารกิจสร้างสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามพันธกิจการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health promotion)

สุขภาวะหรือสุขภาพทางปัญญา (spiritual health) ตามความหมายของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ปี 2558 นั้น ได้ให้ไว้ว่า “ภาวะของมนุษย์ที่มีความรู้ทั่ว ความรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”

เราอาจจะพูดได้ว่าการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพนำไปสู่การมีความสุขจากภายในจิตใจของตัวเอง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีการพัฒนาจิตในชีวิตมักมีคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีทัศนคติที่เอื้อต่อจิตใจ เข้าใจในความดี (การให้และแบ่งปัน) และเข้าใจในความจริง (การเข้าใจในชีวิต)
  • มีทักษะการตระหนักรู้ (self-awareness) และทักษะการสะท้อนตนเอง (self-reflection)
  • มีแนวโน้มว่าจะมีความสุข มีทุกข์น้อย เมื่อมีปัญหา มีสิ่งมากระทบ มีความทุกข์ ก็มักทุกข์ไม่นาน
  • มีแนวโน้มว่าจะมีความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม

ความสุขประเทศไทยเชื่อมั่นในงานพัฒนาจิต และเราสนับสนุนให้ทุกคนได้ค้นหา ค้นพบและเรียนรู้ว่าเราแต่ละคนสามารถเข้าถึงความสุขได้ด้วยวิธีการและเส้นทางที่แตกต่างกัน

เว็บไซต์แห่งนี้จึงมีทางเลือกและโอกาสมากมายให้เราค้นหา อาทิ สัมภาษณ์ บทความ สื่อ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้เราได้เรียนรู้ตัวเอง และได้ค้นพบเส้นทางความสุขของตัวเราเอง

มาเข้าถึงความสุข จากการรู้จักตัวเอง รู้จักความจริง ความสุขที่ไม่ต้องไปตามหาจากสิ่งของหรือคนอื่น และมาพบว่าความสุขที่แท้นั้น “อยู่ที่นี่เอง”…

ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ของความสุขประเทศไทยได้ที่

 facebook ความสุขประเทศไทย   YouTube ความสุขประเทศไทย   Instagram ความสุขประเทศไทย
เครือข่ายสร้างสุข

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

องค์กรไม่แสวงกำไรทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

www.Budnet.org

Peaceful Death

กลุ่ม Peaceful Death มีพันธกิจสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตายดี นอกจากนี้ยังคงจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้การศึกษาด้านการเตรียมตัวตายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำหลักสูตรการอบรม การผลิตเนื้อหา และการจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีความหลากหลาย

www.PeacefulDeath.co

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการปฏิบัติด้านจิตตปัญญาและการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในมิติและบริบทที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ และปฏิบัติการด้านจิตตปัญญาศึกษาที่สำคัญของประเทศไทย   ผลงานของศูนย์ เช่น ตำรา หนังสือ งานสัมมนา งานอบรม และงานประชุมวิชาการประจำปี ได้ปรากฏออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

www.CE.Mahidol.ac.th/index.php

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุศาสนธรรม (religious archives) จัดตั้งภายใต้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธานของท่านพุทธทาส

www.BIA.or.th

โครงการ Creative Citizen

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen คือ กลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และศิลปินที่มีความเชื่อเหมือนกันว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนโลกได้ มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ DIT: Do It Together

CreativeCitizen.com

โครงการ Free Spirit

เป็นชุมชนรวบรวม แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้สึกเหงา เศร้า กลัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับทุกขภาวะเหล่านี้อย่างเข้าใจ ผ่านเรื่องราวประสบการณ์และงานศิลปะ บนเพจ Free spirit club เว็บไซต์ myfreespirit.net และงานนิทรรศการศิลปะ Free Spirit Night ประจำปี

www.MyFreeSpirit.net

โครงการ We Oneness

ขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน มีปณิธานร่วมกันสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง พร้อมสร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญารุ่นใหม่ (Experience & Communication) สร้างชุมชนแห่งการตื่นรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความตระหนักรับรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางวิญญาณ (Community & Networking) แล้วนำผลงานและประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นสื่อเพื่อขยายผล เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องออกไปเป็นวงกว้าง (Communication)

facebook.com/WeOneness

โครงการจิตวิญญาณใหม่: New Spirit

โครงการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพทางปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครือข่ายจิตวิญญาณเพื่อสังคม เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทสวนเงินมีมา สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา School for Wellbeing Studies and Research และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

facebook.com/BeNewSpirit

โครงการผู้นำแห่งอนาคต: Leadership for the Future

กำเนิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทางสังคม มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ยากลำบาก และมีพลังนำพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่างรวดเร็วและมั่นคง (resilient society)

www.LeadershipforFuture.com

เสมสิกขาลัย

มุ่งมั่นนำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแวดวงการศึกษา ไทย ซึ่งเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเนื้อหาที่กลับมาหาความสุขและความมั่นคงภายในแห่งชีวิต โดยไม่เน้นความสำเร็จทางวัตถุและความสำเร็จภายนอก และสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะสามารถผสม ผสานความรู้ทางสมองและหัวใจเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักและเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทาง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา

www.Semsikkha.org

สมาคมนพลักษณ์ไทย

จัดอบรม เผยแพร่ และพัฒนาความรู้นพลักษณ์ มุ่งหวังช่วยให้พวกเราสามารถมองเห็นโลกได้ตามความเป็นจริงและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น นพลักษณ์สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากการติดยึดกับกรอบความคิดที่เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง และอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่เป็นผลตามมา ทำให้เรามองคนอื่นในทางดีขึ้นได้ ยอมรับข้อเสียของเขาได้ และให้อภัยได้

www.EnneagramThailand.org
ความสุขประเทศไทย