บทความรายเดือน:

Life Director ผู้กำกับชีวิต (สำหรับสภาเด็กและเยาวชน)

การพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ต้องเกิดจากมวลรวมชีวิตที่ดีและการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขของประชาชน และประชาชนที่กำลังจะเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต คือเด็กและเยาวชนในวันนี้ แต่ปัจจุบันเด็กและเยาวชนประสบปัญหาภาวะเครียด ไม่มีความสุขกับตนเอง นำพาไปสู่อาการป่วยซึมเศร้า

อ่านต่อ...

เผชิญความขัดแย้งด้วยปัญญา

ภาคียุทธศาสตร์สุขภาวะทางปัญญา ร่วมเสนอแนวทางรับมือความขัดแย้งหลายมิติ ย้ำการยอมรับความขัดแย้งเป็นภาวะปกติ เห็นความไม่ลงรอยเป็นโอกาส ชูความสำคัญระหว่างหัวใจผู้คนในชุมชนของตน ใช้ความสัมพันธ์นำทางแก้ปัญหา และให้เวลากับการสร้างความเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ...